STICHTING logo tijd

 Hoeder van het ecokathedrale gedachtegoed

Algemeen

De stichting TIJD is een initiatief van Louis Le Roy en zijn vrouw Inge uit Oranjewoud om de continuiteit van de werkzaamheden aan de ecokathedraal te borgen. De heeft het perceel in Mildam in 2018 in eigendom verkregen. Daarnaast zet de stichting zich in voor het beheer van de “Le Roytuin" aan de Kennedylaan en Europalaan, in het centrum van Heerenveen. 

Doelstellingen

Stichting TIJD heeft de volgende doelstellingen:

 1. Het bevorderen van inzicht en bewust-zijn van het begrip "tijd" als voorwaarde voor de creatieve ontwikkeling van samenwerking tussen natuurlijke en creatieve menselijke processen in ruimte en tijd.
 2. Het adopteren en/of ondersteunen van aktiviteiten en projecten die in ruimte en tijd ontwikkeld worden.
 3. Het zijn van een kenniscentrum, in het bijzonder met betrekking tot begrippen als tijd en complexiteit.

Stichting TIJD tracht deze te bereiken door:

 1. het scheppen van randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van het ecokathedrale projecten aan de Yntzelaan 6 te Mildam en de Pres. Kennedylaan / Europalaan in Heerenveen (de Le Roy tuin) ;
 2. het scheppen van omstandigheden en voorwaarden die kunnen strekken tot de oprichting en/of ontwikkeling van andere overeenkomstige ecokathedrale creaties in Nederland of daarbuiten;
 3. samen te werken met andere rechtspersonen en/of organisaties en/of natuurlijke personen die aan de realisering van de doelstellingen van de stichting kunnen bijdragen;
 4. het instellen van beheersgroepen, studiegroepen en werkgroepen volgens in het huishoudelijk reglement vastgestelde procedures;
 5. scholing, kennisoverdracht en voorlichting betreffende ecokathedrale en soortgelijke creaties te verzorgen, althans te bevorderen;
 6. de activiteiten van de stichting en de resultaten daarvan, voor zover mogelijk en wenselijk, via pers en media bekendheid geve
 7. het samenwerken met, het deelnemen in of het verlenen van steun aan organisaties, instellingen, bedrijven en personen die een doel nastreven soortgelijk als, of aanverwant aan het doel van de stichting

De Stichting heeft een lange tijdshorizon verbonden aan de realisatie van de doelstellingen.  
Zo is met de gemeente Heerenveen een intentieverklaring ondertekend, waarin afspraken over ontwikkeling en beheer van de Le Roy Tuin worden gemaakt met een looptijd van tenminste 100 jaar. Daarnaast heeft de Stichting een bestemmingsomschrijving “ecokathedraal proces” ontwikkeld, die er op gericht is om een ecokathedraal proces in de tijd zijn gang te kunnen laten gaan. Deze bestemming is inmiddels voor de ecokathedraal in Mildam en voor de LeRoy-gebieden in Groningen vastgesteld.

Activiteiten

Stichting TIJD onderneemt onder meer de onderstaande activiteiten om de doelen te kunnen realiseren

1. Optreden naar buiten.

Stichting TIJD zal samenwerkingsverbanden aangaan met diverse personen en organisaties. Zo is er samenwerking met de gemeente Heerenveen en diverse instellingen op het gebied van onderwijs, milieu en duurzaamheid, en cultuur. Ook zijn er contacten met organisaties elders in het land en daarbuiten, o.a. in Frankrijk en Duitsland. Ook zal gekeken worden naar de mogelijkheden om op ander plaatsen vergelijkbare projecten te starten. De stichting wil deze initiatieven vooral in het begin voorlichten en begeleiden.

Op die wijze is de Stichting in Groningen betrokken geweest bij de oprichting van de Stichting LeRoy Groningen die ondermeer als doelstelling heeft het ecokathedrale proces in de LeRoy-gebieden in de wijk Lewenborg te faciliteren. Onderdeel daarvan was het begeleiden van deze Stichting bij het tot stand komen van de Intentieverklaring LeRoy-gebieden Groningen (vergelijkbaar met de eerdergenoemde intentieverklaring voor de Tuin van Le Roy in Heerenveen) en bij het vaststellen door de gemeente Groningen van de eerdergenoemde bestemming “ecokathedraal proces” voor deze gebieden.

De Stichting zal ook een aanspreekpunt zijn voor de media, en actief de media benaderen om meer bekendheid te verkrijgen.
Een aantal concrete voorbeelden van processen in ruimte en tijd, worden uitgewerkt aan de hand van een aantal aandachtsgebieden.
Aandachtsgebieden
Stichting TIJD heeft voor de realisering van zijn doelstellingen de volgende aandachtsgebieden benoemd:

 • Onderwijs
  De Stichting TIJD wil waar mogelijk samenwerking zoeken met alle vormen van onderwijs, van basisonderwijs via beroepsonderwijs tot universiteiten. Veel scholieren en studenten komen naar een ecokathedraal project om in de praktijk kennis te maken met de ideeën van Louis le Roy, en publiceren daarover. Het bijdragen aan een ecokathedraal systeem kan ook een goede invulling zijn van de maatschappelijke stage binnen het beroepsonderwijs .
 • Kunst
  In de praktijk blijkt de ecokathedraal een krachtige inspiratiebron voor allerlei kunstuitingen: schilderen en tekenen, dans, muziek, film, toneel en uiteraard het ecokathedraal bouwen. De Stichting TIJD wil deze uitingen van de vrije creatieve geest van mensen stimuleren, en communiceert er graag over op de website. 
 • Milieu
  Een alternatief bieden voor allerlei op verbruik en ver doorgevoerde efficiency is altijd een kernelement in het denken van Louis le Roy geweest. Nu overal in de maatschappij de noodzaak van duurzaamheid manifester wordt, vertegenwoordigt zijn filosofie een contrastcultuur die voor velen een inspiratiebron is. De Stichting TIJD wil de ontwikkeling van creëren over generaties heen en de discussie daarover stimuleren, onder meer via de website en het jaarlijkse symposium op 31 oktober.
 • Politiek en Ruimtelijke Ordening
  In de politiek moet in toenemende mate oplossingen gevonden worden om een alternatief te vinden voor verspilling van hulp- en energiebronnen en vrije menselijke creativiteit. De Stichting TIJD zoekt daartoe contact en discussie met uiteenlopende denkers op dit gebied. Belangrijke middelen daartoe zijn d website, het jaarlijkse symposium op 31 oktober.

In Nederland heerst een permanente discussie over wat we willen met onze schaarse ruimte, en hoe die verdeeld zou moeten worden. Louis le Roy heeft met zijn claim voor een planningsvrije zone van 1% van het gemeentelijke grondgebied een flinke steen in de planologische vijver gegooid. De Stichting TIJD wil in overleg met gemeenten invulling aan dat idee geven, bijvoorbeeld hoe ecokathedrale processen te beschermd kunnen worden door middel van een daarop toegesneden bestemming. Inmiddels kennen de gemeenten Heerenveen en Groningen de bestemming “ecokathedraal proces”.

Website

De website www.stichtingtijd.nL  is voor de Stichting TIJD een belangrijk middel om haar doelstellingen te werken en het forum voor discussie en ideeënuitwisseling over ecokathedrale processen in allerlei aspecten van het reilen en zeilen van onze maatschappij. Het blijft niet beperkt tot een nationale aangelegenheid. Louis le Roy heeft in het verleden talloze lezingen verzorgd en projecten geïnitieerd in een aantal Europese landen. Enthousiaste volgers vanuit de hele wereld bezoeken de website en leveren bijdragen.

De verwerving van gelden

De inkomsten van de Stichting bestaan hoofdzakelijk uit:

 • De vergoeding voor het verzorgen van rondleidingen op de ecokathedraal
 • De vergoeding voor het verzorgen van lezingen
 • De verkoop van boeken
 • Het positief resultaat van activiteiten (bijv. de organisatie van de Le Roy-lezing op elke 31ste oktober)
 • De vergoeding van de gemeente Heerenveen voor de activiteiten van de door de Stichting benoemde bouwmeester van de Tuin van Le Roy
 • Donaties via TIJDgenoten: vrienden van de Stichting TIJD
 • Subsidies en andere donaties
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten.

Het beheer van het vermogen van de Stichting

Het bestuur beheert het vermogen en besluit over de bestedingen. De uitvoering wordt opgedragen aan daarvoor aangewezen bestuursleden. Voorts geldt voor het beheer de eerder genoemde statutaire bepaling, dat het bestuur niet bevoegd is de tot de stichting behorende (onroerende) zaken te verkopen, behoudens financiële noodzaak.

 

U kunt dit beleidsplan ook downloaden in PDF-formaat:  Beleidsplan Stichting TIJD 2018 - 3018pdf

 

Agenda

02 jul 2024;
19:30 - 21:30
TIJDreizen 3 Onderwijs als kathedraal
07 jul 2024;
10:00 -
Hagenpreek 2
28 sep 2024;
13:00 - 17:00
100 jaar is niets!
03 okt 2024;
19:30 -
TIJDreizen 4: politiek
13 okt 2024;
10:30 - 16:00
Le Roy route wandelen
31 okt 2024;
13:00 - 17:00
Symposium